محصولات چی توز

چی پف ذرتی مجلسی چی توز

موجود

چی پف ذرتی مجلسی چی توز
3%

70,000تومان

67,900 تومان

چیپس فلفل متوسط چی توز

موجود

چیپس فلفل متوسط چی توز
3%

18,000تومان

17,460 تومان

چیپس کچاپ متوسط چی توز

موجود

چیپس کچاپ متوسط چی توز
3%

18,000تومان

17,460 تومان

چیپس سرکه متوسط چی توز

موجود

چیپس سرکه متوسط چی توز
3%

18,000تومان

17,460 تومان

اسنک طلائی بزرگ چی توز

موجود

اسنک طلائی بزرگ چی توز
3%

20,000تومان

19,400 تومان

اسنک طلائی ویژه  چی توز

موجود

اسنک طلائی ویژه چی توز
3%

15,000تومان

14,550 تومان

اسنک چرخی ویژه چی توز

موجود

اسنک چرخی ویژه چی توز
3%

20,000تومان

19,400 تومان

چیپس ساده متوسط چی توز

موجود

چیپس ساده متوسط چی توز
3%

18,000تومان

17,460 تومان

چیپس خلال ویژه چی توز

موجود

چیپس خلال ویژه چی توز
3%

18,000تومان

17,460 تومان