محصولات الیت

پک نودالیت5ع گوشت

موجود

پک نودالیت5ع گوشت
10%

75,000تومان

67,500 تومان

سوپ مرغ نیمه آماده الیت

موجود

سوپ مرغ نیمه آماده الیت
10%

18,000تومان

16,200 تومان

سوپ جو و قارچ الیت

موجود

سوپ جو و قارچ الیت
10%

18,000تومان

16,200 تومان

سوپ قارچ الیت

موجود

سوپ قارچ الیت
10%

18,000تومان

16,200 تومان

چاشنی همبر و کتلت الیت

موجود

چاشنی همبر و کتلت الیت
5%

15,000تومان

14,250 تومان

نودالیت مرغ لیوانی الیت

موجود

نودالیت مرغ لیوانی الیت
10%

25,000تومان

22,500 تومان

سوپ جو و گوجه الیت

موجود

سوپ جو و گوجه الیت
5%

18,000تومان

17,100 تومان

پودر سس بشامل الیت

موجود

پودر سس بشامل الیت
5%

18,000تومان

17,100 تومان

عصاره زعفران 8 عددی الیت

موجود

عصاره زعفران 8 عددی الیت
10%

30,000تومان

27,000 تومان

عصاره جوجه 8 عددی الیت

موجود

عصاره جوجه 8 عددی الیت
10%

30,000تومان

27,000 تومان